تابلوهای راهنما - نمایش ظرفیت

تابلوهای جهت

تابلوی راهنمای جهت

این تابلوها بیشتر در طبقات به کار گرفته میشود و جهت نمایش پر یا خالی بودن یک طبقه یا یک راهرو مورد استفاده قرار میگیرد. این تابلوها نسبت به تابلوهای نمایش ظرفیت به اقتصادی‌تر می‌باشند. این تابلوها دارای ۱۶ سطح نوری هستند که به صورت خودکار یا دستی نسبت به نور محیط تنظیم میشوند.

تابلوهای ظرفیت

نمایشگر عدد و جهت

این تابلوها جهت نمایش پر یا خالی بودن یک طبقه یا یک راهرو به همراه نمایش ظرفیت خالی مورد استفاده قرار میگیرد. این تابلوها دارای ۱۶ سطح نوری هستند که به صورت خودکار یا دستی نسبت به نور محیط تنظیم میشوند.