سنسور پارکینگ عموما از نوع آلتراسونیک میباشد. این سنسورها یکی از بهترین و دقیق‌ترین روش‌های شناسایی حضور خودرو در محل جای پارک خود هستند که نقش اساسی در سیستم پارکینگ هوشمند دارند. سنسورهای ویدیویی و سنسورهای مگنت و مادون قرمز نیز از انواع دیگر سنسورها هستند که کاربردهای خودشان را دارند.

demo-attachment-44-Group-582

سنسورهای آلتراسونیک ابتدای خط

سنسور ابتدای خط

مشخصات سنسور پارکینگ ابتدای خط

سنسور آلتراسونیک ابتدای خط در مسیر راهروی تردد خودروها و در ابتدای فضای پارک هر خودرو نصب میشود. این سنسورها به صورب مورب حضور خودرو را شناسایی نموده و دارای نمایشگر وضعیت پارکینگ (پر، خالی، رزرو و VIP) نیز میباشند. نصب و نگهداری این سیستم‌ها به دلیل استفاده از المان‌های کمتر بسیار ساده‌تر بوده و زیبایی خاصی به پارکینگ میبخشد.

نمونه نصب شده در پروژه

سنسور ابتدای خط پارکینگ هوشمند

سنسور پارکینگ سر خط

سنسور پارکینگ سر خط

سنسورهای آلتراسونیک میان خط

سنسور میان خط

مشخصات سنسور پارکینگ میان خط

سنسور آلتراسونیک میان خط بالای فضای پارک هر خودرو نصب میشود. این سنسورها ا بالای هر فضای پارک نصب میشوند و دارای نمایشگر وضعیت پارک نیز میباشند. جهت روئیت بهتر وضعیت این پارکینگ‌ها بهتر است یک نشانگر وضعیت پارکینگ در ابتدای هر فضای پارک نصب شود تا وضعیت پر، خالی، رزرو و یا VIP بودن آن پارکینگ با وضوح بیشتری نمایش داده شود.

نمونه نصب شده در پروژه

سنسور میان خط پارکینگ هوشمند

سنسور پارکینگ میان خط

سنسور میان خط
demo-attachment-44-Group-582